อบต.คำเตย

การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ   ภาษีมูลค่าเพิ่ม