อบต.คำเตย

การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน

การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน