อบต.คำเตย

ประชากรและสภาพทางสังคม

ประชากร
1) ตารางจำนวนประชากรย้อนหลัง 8 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2553 – 2560 )

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร

รวม (คน)

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

พ.ศ. 2553

6,102

6,088

12,190

2,685

เพิ่มขึ้น 55 คน

พ.ศ. 2554

6,124

6,108

12,232

2,741

เพิ่มขึ้น 42 คน

พ.ศ. 2555

6,164

6,132

12,296

2,810

เพิ่มขึ้น 64 คน

พ.ศ. 2556

6,197

6,126

12,323

3,095

เพิ่มขึ้น 27 คน

พ.ศ. 2557

6,201

6,122

12,323

3,172

เพิ่มขึ้น 0 คน

พ.ศ.2558

6,214

6,148

12,362

3,173

เพิ่มขึ้น 39 คน

พ.ศ.2559

6,252

6,142

12,394

3,224

เพิ่มขึ้น 32 คน

พ.ศ.2560

6,302

6,169

12,471

3,298

เพิ่มขึ้น 77 คน

ข้อมูลจาก : ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560
จากตาราง จะเห็นได้ว่า จำนวนประชากรตำบลคำเตย มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สูงนัก แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษามีความรู้ที่ดีขึ้น จึงสามารถวางแผนการคุมกำเนิดควบคุมจำนวนประชากรได้ ซึ่งใน อนาคตมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จะต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อวางแผนการเพิ่มอัตราการเกิดของจำนวนประชากรในอัตราที่เหมาะสมไม่ให้มากเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไปเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตำบลต่อไป
2) จำนวนประชากรตำบลคำเตยประจำปี พ.ศ. 2560 แยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย (คน)

ชาย (คน)

รวม (คน)

1

บ้านหนองดินแดง

158

256

291

547

2

บ้านโพนสวรรค์

150

301

297

598

3

บ้านวังไฮ

150

326

297

623

4

บ้านคำเตย

286

501

427

928

5

บ้านคำเตย

229

493

445

938

6

บ้านคำเตย

230

316

306

622

7

บ้านโพนป่าหว้าน

139

279

286

565

8

บ้านทุ่งมน

241

451

465

916

9

บ้านดอนแดง

207

449

442

891

10

บ้านโพนค้อ

254

481

466

947

11

บ้านหนองยาว

163

317

324

641

12

บ้านหนองกุง

66

139

124

263

13

บ้านดอนแดง

194

357

357

714

14

บ้านเจริญทอง

204

427

397

824

15

บ้านดอนแดง

187

401

393

794

16

บ้านคำเตย

121

190

180

370

17

บ้านทุ่งมน

139

283

299

582

18

บ้านโพนสวรรค์

172

335

373

708

รวม

 

3,298

6,302

6,169

12,471

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560
3) ความหนาแน่นของจำนวนประชากร
ความหนาแน่นของประชากร
= (จำนวนประชากรทั้งหมด)
= 12,471
 
(จำนวนพื้นทั้งหมด )
98
** ความหนาแน่นของประชากร ตำบลคำเตย 127.26 คน / ตารางกิโลเมตร **
4) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4.1) จำนวนผู้มิสิทธิเลือกตั้งตำบลคำเตย

หน่วยเลือกตั้ง

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1

177

203

380

2

บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2

222

242

464

3

บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 3

226

224

450

4

บ้านคำเตย หมู่ที่ 4

347

323

670

5

บ้านคำเตย หมู่ที่ 5

352

346

698

6

บ้านคำเตย หมู่ที่ 6

236

249

485

7

บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7

182

205

387

8

บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8

333

358

691

9

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9

309

314

623

10

บ้านโพนค้อ  หมู่ที่ 10

350

336

686

11

บ้านหนองยาว  หมู่ที่ 11

236

247

483

12

บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 12

89

87

176

13

บ้านดอนแดง  หมู่ที่ 13

251

264

515

14

บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14

263

279

542

15

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15

300

289

589

16

บ้านคำเตย  หมู่ที่ 16

133

134

267

17

บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17

202

214

416

18

บ้านโพนสวรรค์  หมู่ที่ 18

201

255

456

รวม

4,409

4,569

8,594

ที่มา : จากฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองนครพนม ณ เดือน มิถุนายน 2559
สภาพทางสังคม
(1) การศึกษา มีโรงเรียน จำนวน ทั้งสิ้น 9 แห่ง แยกเป็น
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง
โรงเรียนบ้านวังไฮ-หนองกุง
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองยาว
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ (ม.1 - 6)
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนแดง ( อนุบาล – ม. 3 )
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 8 แห่ง
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 18 แห่ง
(2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1. วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง
2. ดอนปู่ตา จำนวน 7 แห่ง
3. สภาวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง
(3) บริการสาธารณสุข
1. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดงพื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 9,13,14,15,7
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย พื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 4,5,6,16,10,2,18
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน พื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 8,17,11,12,1,3
(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจชุมชนตำบลคำเตย จำนวน - แห่ง
มีสมาชิกอาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 54 นาย
- ศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
มีสมาชิก อปพร. จำนวนทั้งสิ้น 80 นาย
- ศูนย์กู้ชีพตำบล / หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (EMS/OTOS) จำนวน 1 แห่ง
- มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์แบบดับเพลิงได้ ขนาด 210 แรงม้า ความจุ 6,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน
- มีรถยนต์สำหรับกู้ชีพกู้ภัย 1669 จำนวน 1 คัน
- มีรถบรรทุกขยะแบบเทอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- มีรถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ระบบบริการพื้นฐาน
(1) การคมนาคม
การคมนาคมโดยรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางคมนาคมมี 2 เส้นทางคือ
เส้นทางที่ 1 ถนนสายหนองญาติ – นาแก
เส้นทางที่ 2 ถนนสายนครพนม - ธาตุพนม
เส้นทางการคมนาคม ประมาณ ร้อยละ 60 ยังเป็นถนนลูกรังโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
(2) การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์(สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - แห่ง
- เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 7 แห่ง
(3) การไฟฟ้า
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ แต่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะครัวเรือนที่สร้างใหม่ และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน ติดตั้งโดยการไฟฟ้าแต่ยังไม่ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน
ระบบเศรษฐกิจ
(1) การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ค้าขาย ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ รับราชการประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์
(2) หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
1. ปั้มน้ำมันขนาดเล็กและก๊าซ 7 แห่ง 2. ปั้มหลอด 5 แห่ง
3. โรงสีข้าวขนาดเล็ก 45 แห่ง 4. ร้านอาหาร 12 แห่ง
5. ร้านค้า 66 แห่ง 6. สหกรณ์ร้านค้า/ ร้านค้าชุมชน 12 แห่ง
7. ร้านซ่อมรถ / อู่ซ่อมรถ 8 แห่ง 8. รถเร่ขาย 5 คัน
9. ร้านรับซื้อข้าวเปลือก 1 แห่ง 10. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง 3 แห่ง
11. ร้านผลิตถังขยะจากยางรถยนต์ 1 แห่ง 12. ร้านเสริมสวย 7 แห่ง
13. โรงเลี้ยงหมู 1 แห่ง 14.คลินิกหรือสถานบริการทางการแพทย์ 1 แห่ง
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
1 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เช่น สวนยางพารา ไร่แตงโม ไร่ยาสูบ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร อื่นๆ และมีจุดเด่นดังนี้
- เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์
- ปริมาณน้ำฝน ฝนตกเฉลี่ย มากกว่า 2,000 ม.ม./ ปี
- มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำการเกษตรหลากหลาย
- พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ คือ ยางพารา
2 แหล่งน้ำธรรมชาติ
1) ลำห้วยที่สำคัญ มี 9 สาย ได้แก่
- ลำห้วยบังฮวก มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 7,1,13,4,5,6,16
- ลำห้วยชะโนด มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 2,18,10,4
- ลำห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 12,3
- ลำห้วยขี้หมู มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 4,9,15
- ลำห้วยสายหนองแสง มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 9,13
- ลำห้วยวังหนามแท่ง มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ 15
- ล้ำห้วยบ่อน้อย มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ 14
- ลำห้วยกุดข้าวปุ้น มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 11
- ลำห้วยวังซุ่ง มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 11
2) บึง หนอง และอื่นๆ จำนวนมากกว่า 30 แห่ง
3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1) ฝายน้ำล้น 10 แห่ง ได้แก่
- ฝายน้ำล้มป่าคำเดื่อ หมู่ที่ 1
- ฝายน้ำล้นห้วยยาง หมู่ที่ 3
- ฝายน้ำล้นห้วยขี้หมู หมู่ที่ 4
- ฝายน้ำล้นห้วยบังฮวก หมู่ที่ 7
- ฝายน้ำล้นหนองขามป้อม หมู่ที่ 8
- ฝายน้ำล้นล้ำห้วยชะโนด หมู่ที่ 10
- ฝายน้ำล้นคำตาสิงห์ หมู่ที่ 12
- ฝายน้ำล้นห้วยสามประก่อ หมู่ที่ 13
- ฝายน้ำล้นคำตาเปรม หมู่ที่ 14
- ฝายน้ำล้นบ่อน้อย หมู่ที่ 14
- บ่อน้ำตื้น 30 แห่ง
- บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ 16 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของตำบลคำเตย ได้แก่
(1) งานประเพณีเลี้ยงปู่ตา วัดเก่าหัวบึง บ้านคำเตย ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 และขึ้น 10 เดือน 12
(2) งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายนของทุกปี
(3) งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี เป็นการทำบุญกองข้าวหรือขวัญข้าว ซึ่งจะมีการผูกข้อต่อแขนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เพื่อขอพรให้อยู่ดีมีสุข
(4) งานบุญมหาชาติหรือบุญพระเวสสันดร เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็น การระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จชาติเป็นพระเวสสันดร
(5) งานบุญแจกข้าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
2) ประวัติความเป็นมาของชาวไทกะเลิง
ประชาชนดั้งเดิมของตำบลคำเตยเป็น “คนเผ่ากะเลิง” หรือ “ชาวไทกะเลิง” คำว่า “กะเลิง”มาจากคำว่า “ข่าเลิง” เป็นข่าพวกหนึ่ง อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ มอญ,เขมร, ข่า, กะโซ่ ภาษาพูดเป็นภาษาในตระกูลออสโตรอาเซียติค ชาวกะเลิง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน เมื่อครั้งทำศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ ในสมัยราชกาลที่ 3 จึงได้อพยพเข้ามาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตามแนวเทือกเขาภูพาน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร เช่น กลุ่มกะเลิงบ้านบัง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อยู่บริเวณต้นน้ำอูน อาชีพดั้งเดิมของกลุ่มนี้จะทำไร่ภู มีข้าวไร่ พริก ฝ้ายและยาสูบ เป็นหลัก โดยข้าวของกะเลิงมี 2 ชนิดคือข้าวฮูด และข้าวฮ้าว
ผู้ชายชาวกะเลิงโบราณ นิยมสักรูปนกที่แก้มและปล่อยผมยาวประบ่า ส่วนผู้หญิงเกล้าผมมวย ปัจจุบันผู้ชายกะเลิงที่สักขาลายขึ้นมาถึงบั้นเอว ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง เช่น ในท้องที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีชาวกะเลิงที่อำเภอคำชะอี เช่น ตำบลบ้านซ่งบางหมู่บ้าน ,ตำบลเหล่าสร้างถ่อบางหมู่บ้าน ,บ้านนาหลวง, บ้านโนนสังและบ้านภูฮี สำหรับชาวกะเลิงบ้านคำเตย นั้น จากคำบอกเล่าของพ่อใหญ่แหง ราชมา อายุ 74 ปี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนอายุ 8 -9 ปี ท่านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับขุนบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้นำของชาวกะเลิงบ้านคำเตย ขณะที่ขุนบริบูรณ์มีอายุประมาณ 70 ปี เดิมชาวกะเลิงบ้านคำเตยอาศัยอยู่ที่บ้าน พีดกวนพัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศลาว ต่อมาได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทำมาหากินที่บริเวณบ้านเก่าหัวบึง (ปัจจุบันคือที่ตั้งของดอนปู่ตา) เนื่องจากเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีทำเลเหมาะสมในการทำมาหากิน มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาด มีฝูงมดตะโปตัวใหญ่(ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า“มดง่าม”) จำนวนมาก ออกมากัดกินสัตว์เลี้ยงและชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและล้มตายเป็นจำนวนมาก ผู้นำหมู่บ้านจึงได้อพยพชาวบ้านที่เหลือ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านคำเตยในปัจจุบัน ส่วนบ้านเดิม(บ้านเก่าหัวบึงหรือดอนปู่ตา)นั้นได้อนุรักษ์และมีความเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของปู่ตา ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษคอยปกปักษ์รักษาให้ ชาวกะเลิง ได้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ชาวกะเลิงให้การเคารพนับถือจนถึงปัจจุบัน
การแต่งกายของชาวกะเลิง
การแต่งกายของชาวกะเลิงบ้านคำเตย สมัยดั่งเดิมนั้น ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่มีตีน(เชิง) สวมเสื้อคอกลม มีแถบริมสีแดง กระดุมทำด้วยไม้ หรือกะลามะพร้าวนำมาขัดให้เป็นวงกลมขนาดเท่าเม็ดกระดุมหรือทำด้วยเงินสตางค์ ใช้แพรเบี่ยงโต่งในเวลามีงาน หากอยู่บ้านไม่สวมเสื้อ ปกตินิยมเปลือยหน้าอก ซึ่งเรียกว่า “ปละนม” ไว้ผมยาว และมวยผมหรือเกล้าผม สวมกำไลข้อมือ ข้อเท้า ตุ้มหูเงิน นิยมทัดดอกไม้ประเทืองผิวด้วยขมิ้น ทาหน้าด้วยกลอยและข้าวสาร ส่วนชายชาวกะเลิง แต่งกายเหมือนชาวอีสานทั่วไปคือนิยมสวมเสื้อหม้อฮ่อมสีน้ำเงินเข้ม กระดุมทำด้วยเงินสตางค์ กางเกงขาก๊วย ที่เอวมีเชือกผูกรัด นอกจากนี้ยังนิยมสักรูปนกน้อยไว้ที่แก้ม ดังผญาที่ว่า “สักนกน้อยงอยแก้มตอดขี้ตา สักนกน้อยงอยแก้มจั่งงาม ” ประเพณีความเชื่อของชาวกะเลิง
ชาวกะเลิง มีความเชื่อความศรัทธาใน “ป่าช้า” หรือ “ดอนปู่ตา” ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ใช้ฝังศพของบรรพบุรุษ ชาวกะเลิงมีความเชื่อว่าในดอนปู่ตาจะมีผีบรรพบุรุษ คอยปกปักรักษาให้ชาวกะเลิง ได้อยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ในแต่ละปีจะมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษหรือที่ดอนปู่ตา ซึ่งชาวกะเลิงจะนำเอาไก่ที่ยังมีชีวิตไปเซ่นไหว้ครอบครัวละหนึ่งตัว พร้อมกับเหล้าขาว 1 ขวดเป็นเครื่องเซ่นไหว้ โดยจะมีเฒ่าจ้ำ นางเทียมเป็นผู้ทำพิธี
ประวัติดอนปู่ตาตำบลคำเตย
“ปู่ตา” ที่ชาวกะเลิงบ้านคำเตยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาให้ชาวกะเลิงอยู่เย็นเป็นสุขนั้น มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อราวปี พ.ศ.1400 ที่ผ่านมา ครั้งเมื่อมีการก่อสร้างพระธาตุพนมซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ปู่ตา” หรือ“ปู่คำเหลือง” ซึ่งเป็นชาวเชียงของ อาศัยอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบัน เมื่อได้ยินข่าวการก่อสร้างองค์พระธาตุพนม ด้วยความเคารพศรัทธา ปู่คำเหลืองพร้อมด้วยทหารองครักษ์ คือท้าวคำแดง ท้าวลมลัด ท้าวลมออน และใบ้ (ใบ้เป็นคนบังบด คือ คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้) ได้นำเอาทรัพย์สินเงินทองของมีค่า (เรือคำ 25 ขั้น ฆ้องทองคำ 9 กำ) บรรทุกเรือเพื่อนำไปถวายองค์พระธาตุพนม แต่ในระหว่างที่เดินทางมาถึงบ้านเก่าหัวบึงหรือดอนปู่ตาในปัจจุบันนั้น ได้ยินเสียงฆ้องปิดประตูพระธาตุพนมเสียก่อน จึงได้นำเงินทองของมีค่าที่จะนำไปถวาย พระธาตุพนมฝังดินไว้ที่ดอนปู่ตา หลังจากนั้น ปู่คำเหลืองพร้อมทหารองครักษ์ทั้งสี่ ก็เดินทางกลับเมือง เชียงของ เมื่อถึงแก่กรรมด้วยความรักและหวงแหนในทรัพย์สมบัติดังกล่าว ดวงวิญญาณของปู่คำเหลืองและทหารองครักษ์ทั้งสี่ จึงได้กลับมาเฝ้าปกปักรักษาอยู่ที่ดอนปู่ตา ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ชาวตำบลคำเตยและชาวตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ในแต่ละปีชาวกะเลิงบ้านคำเตย จะมีพิธีกราบไหว้บูชาปู่ตา โดยชาวบ้านจะนำเอาไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ไปเซ่นไหว้ครอบครัวละ1ตัวพร้อมด้วยเหล้าขาว 1 ขวด นำไปเซ่นไหว้ปีละสองครั้ง ครั้งที่ 1 เรียกว่า “ไหว้ลง” จะทำพิธีในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 เป็นการบอกเล่าให้ปู่ตาได้รับรู้ว่า ชาวบ้านเริ่มลงมือทำนาแล้ว ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ครั้งที่ 2 เรียกว่า “ไหว้ขึ้น” จะทำพิธีในวันขึ้น 10 ค่ำเดือน 12 เป็นการบอกเล่าให้ปู่ตาทราบว่าได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วจึงได้นำเอาผลผลิต ที่ได้มาทำการเซ่นไหว้ปู่ตาเพื่อเป็นการตอบแทน โดยจะมีเฒ่าจ้ำและนางเทียมเป็นผู้ทำพิธีดังกล่าว
ประวัติปู่ตา
“ปู่คำเหลือง”เป็นเจ้าเมืองเชียงของประเทศลาวมีทหารองครักษ์สี่คนคือปู่คำแดง ปู่ลมลัด ปู่ลมออน และใบ้
“ปู่คำแดง” เป็นทหารเอกมีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลอารักษ์ขาปู่คำเหลือง เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูง อยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า มีนิสัยค่อนข้างดุร้าย
“ปู่ลมลัด ปู่ลมออน” สองพี่น้องเป็นทหารองครักษ์ของปู่คำเหลืองเช่นกัน มีความสามารถในการเรียกลม เรียกฝนได้ เป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือคน
“ใบ้” เป็นคนบังบด คนธรรมดาจะมองไม่เห็นตัว เป็นหนึ่งในทหารองครักษ์ของปู่คำเหลือง มีอิทธิฤทธิ์สาปให้คนเป็นใบ้ได้
ที่มา : สภาวัฒนธรรมตำบลคำเตย พ.ศ. 2547 และศูนย์ปฏิบัติการวัฒนธรรมชนเผ่าไทกะเลิงบ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้ในที่สาธารณะมีประมาณ 7,000 ไร่
- หินสวยงาม หมู่ที่ 2,4,5,10,14,18
ข้อมูลอื่น ๆ
(1) มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 280 คน
(2) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล
ตำบลคำเตยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่
- ฝายน้ำล้นบ้านวังไฮ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3
- ดอนปู่ตาบ้านคำเตย บ้านคำเตย หมู่ที่ 5
- สำนักสงฆ์ดงมะไฟ บ้านคำเตย หมู่ที่ 6
(3) ประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มี 8 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(5) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
(6) ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
(7) ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
(8) ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วาระท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มีดังนี้
(1) พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(2) สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี