อบต.คำเตย

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ