อบต.คำเตย

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปี 2563