อบต.คำเตย

อัตรากำลังของ อบต.คำเตย

จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย แบ่งเป็น 3 ส่วน จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ดังนี้
- สำนักงานปลัด จำนวน 28 คน (ข้าราชการ 6 คน ,พนักงานจ้าง 22 คน)
- กองคลัง จำนวน 5 คน (ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง 2 คน)
- กองช่าง จำนวน 7 คน (ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 5 คน)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา จำนวน 9 คน
- มัธยมศึกษา/ ปวช./ปวส/ปวท.. จำนวน 8 คน
- ปริญญาตรี จำนวน 20 คน
- ปริญญาโท จำนวน 5 คน
ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย (พฤษภาคม 2559 )

รายการ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

1. คณะผู้บริหาร

3

3

3

3

3

3

3

3

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

36

36

36

36

36

36

36

35

3. พนักงานส่วนตำบล

9

14

18

19

19

19

19

15

4. ลูกจ้างประจำ

1

1

1

1

1

1

1

1

5. พนักงานจ้างตามภารกิจ

30

28

26

17

17

17

17

26

6. พนักงานจ้างทั่วไป

1

6

8

9

9

9

9

9

จำนวนรวมทั้งสิ้น

80

88

92

85

88

88

88

89