อบต.คำเตย

สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   ปี 2562