อบต.คำเตย

กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้..

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม และให้ใช้ภาษาไทยในการโฆษณา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 ฉบับล่าสุด -สำนักงานกฤษฏีกา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฉบับ2 พ.ศ.2560 -กฤษฏีกา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537 แก้ไขล่าสุด -กฤษฏีกา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท.

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พ.ร.บ.สุสานและณาปนสถาน2528

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลว 24-1-60

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 -สำนักง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2559ลว 1-2-60

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1