อบต.คำเตย

ข่าว อบต.คำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารประจำปี 2562

รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารประจำปี 2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) สำหรับประชาชนหรือผู้เคยมาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.คำเตย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น /ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ฯ ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม ITA ประจำปี 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี2563

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1

วันที่ 10 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563)

วันที่ 10 เมษายน 2563

การขอใช้พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 12

การขอใช้พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุง

วันที่ 7 เมษายน 2563

รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563

รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563

การแข่งขันกีฬา อบต.คำเตยคัพครั้งที่ 22

การแข่งขันกีฬา อบต.คำเตยคัพครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเ้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนต

วันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ทะเบียนประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานประชุมสภา สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ทั้งหมด 48 รายการ
1 / 2