อบต.คำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (1.52 mb)

ข่าว อบต.คำเตยอื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเชล) สามารถดับเพลิงได้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

วันที่ 20 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แก้ไขประกาศ การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่วเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVOD - 19 )

วันที่ 23 มีนาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณราเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณราเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564