อบต.คำเตย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายไพศาล เคนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 17/2/2564