อบต.คำเตย

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัด และเงินสด ให้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ 100 ปีขึ้นไป

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี โดยคณะกรรมการฝ่ายผู้สูงอายุ 100 ปี ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัด และเงินสด ให้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ 100 ปีขึ้นไป ให้แก่

คุณตาคำสา โสมอุดม บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย