อบต.คำเตย

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์"  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระธีรราช)