อบต.คำเตย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยจ่าเอกอดิศักดิ์ ใครอุบล และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ได้ออกให้ความรู้ด้านสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองดินแดง