อบต.คำเตย

แบขอจดทะเบียนพาณิชย์

แบบขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/เลิก) แบบ ขอจดทะเบียนพาณิชย์

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (255.77 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (186.35 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 (1.74 mb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 4 (68.23 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 5 (188.05 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 6 (76.71 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 7 (268.06 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 8 (51.5 kb)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ