อบต.คำเตย

คู่มือสำหรับประชาชน

ในไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างประกอบด้วย

 1. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 3. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 12. การรับชำระภาษีป้าย
 13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 14. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (3.14 mb)