"คำเตยเมืองน่าอยู่ ควบคู่บริการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น"

...

นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย

...
...

ส.ต.ท. สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย