อบต.คำเตย

การเมืองการปกครอง
2.1 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เดิมคือ สภาตำบลคำเตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ในสมัย มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพายัพ สบายใจ เป็นปลัด อบต.คำเตย คนแรก และมีนายเสาแก้ว โคตรที กำนันตำบลคำเตย เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและ มีสมาชิกสภาตำบลจำนวน 18 คน (ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง) ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำให้สภาตำบลที่มีอยู่เดิมมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสภาตำบลคำเตยได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเสาแก้ว โคตรที พ.ศ. 2540 – 2541
2 นายไฮ เคนจันทร์ พ.ศ. 2541 – 2541
3 นายทวนทอง ภาโสม พ.ศ. 2541 – 2542
4 นายสมศักดิ์ หาวงค์ พ.ศ. 2542 – 2544
5 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2544 – 2545
6 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2545 – 2546
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2546 – 2548
2 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2548 – 2552
3 นายจันทรจร มองบุญ พ.ศ. 2552 – 2557
4 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพายัพ สบายใจ พ.ศ. 2540 – 2541
2 นายไพโรจน์ โสมณวัตร พ.ศ. 2541 – 2542
3 นายวิรัตน์ ดวงพรม พ.ศ. 2542 – 2546
4 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2546 - 2551
5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2540 – 2544
2 นายเจริญ หุมแพง พ.ศ. 2544 – 2548
3 นายเตียน หาวงษ์ พ.ศ. 2548 - 2552
4 นายสุพัตร ต้นสูง พ.ศ. 2552 – 2557
5 นายศักดิ์เวียงชัย เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวิชาติ ดวนลี พ.ศ. 2540 – 2544
2 นายฬิกา วาที พ.ศ. 2544 – 2548
3 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2548 – 2551
4 นายสุนทร ดาเพ็ง พ.ศ. 2551 – 2552
5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางรายเดือน ปี 2562
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ปี 2563
- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2562

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย กำหนดสมัยประชุมสภา
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวานนี้ 22 คน
เดือนนี้ 376 คน
เดือนที่ผ่านมา 825 คน
ทั้งหมด 14,246 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561