อบต.คำเตย

สภาพทั่วไป อบต.คำเตย
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
" แหล่งท่องเที่ยวดอนปู่ตา
นานาเครื่องจักสาน
แตงโมหวาน ยางพารา
ขายค้าสลากกินแบ่ง
แหล่งหินขาวคำหมากฟัก
เอกลักษณ์เผ่ากะเลิง "
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
"คำเตยเมืองน่าอยู่ ควบคู่บริการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น"
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มี 10 ข้อ ดังนี้
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
(2) จัดให้มีโครงสร้างพืันฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
(3) จัดให้มีสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) จัดให้มีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(5) จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นระบบ
(6) สร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
(7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร
(8) พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(9) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของท้องถิ่น
(10) อนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลคำเตย ตั้งอยู่ในเขตตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ละติจูดที่ 104 ํ 41' 15 " ลองติดจูดที่ 17 ํ12' 06" โดยห่างจากอำเภอเมืองนครพนมประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 760 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองญาติ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลโพนแพง ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม ตำบลนางาม อ.เรณูนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลขามเฒ่า ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกุตาไก้ ตำบลนามะเขือ อ.ปลาปาก
1.2 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มีเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ดังนี้
(1) บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 (2) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2
(3) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 (4) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4
(5) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 (6) บ้านคำเตย หมู่ที่ 6
(7) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (8) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8
(9) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 (10) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10
(11) บ้านหนองยาวหมู่ที่ 11 (12) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12
(13) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 (14) บ้านเจริญทองหมู่ที่ 14
(15) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (16) บ้านคำเตย หมู่ที่ 16
(17) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 (18) บ้านโพนสวรรค์หมู่ที่ 18
1.3 เนื้อที่
ตำบลคำเตยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,875 ไร่ โดยแยกเป็นดังนี้
- พื้นที่ทำการเกษตร 28,087.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่ป่าไม้ 23,406.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่สาธารณะ 7,356.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่สร้างที่อยู่อาศัย 6,687.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่อื่น ๆ สถานที่ราชการ ร้านค้า อาคารพาณิชย์ เหมืองหินขาวฯ 1,337.5 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมด
1.4 สภาพภูมิประเทศ
ตำบลคำเตย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สลับกับทุ่งหญ้า เหมาะแก่การทำการเกษตร และ เลี้ยงสัตว์ โดยมีป่าไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เช่น ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝน ฝนตกเฉลี่ย มากกว่า 2,000 ม.ม./ปี แต่ขาดแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลคำเตยมีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกร

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางรายเดือน ปี 2562
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ปี 2563
- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2562

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย กำหนดสมัยประชุมสภา
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวานนี้ 22 คน
เดือนนี้ 376 คน
เดือนที่ผ่านมา 825 คน
ทั้งหมด 14,246 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561