อบต.คำเตย

การศึกษา
จำนวนพนักงาน x คน (ข้าราชการ x คน ลูกจ้างประจำ x คน พนักงานจ้าง x คน)

ชื่อ: นายอิทธิวัฒน์ สมจี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

ชื่อ: นางอมร โสมรินทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ

ชื่อ: นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ: นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางนภา นันทสา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก(ชำนาญการ) ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์

ชื่อ: นางนิตยา คนครอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางสใบแพร นันสา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ

ชื่อ: นางสมปอง ไชยรัตน์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์

ชื่อ: นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง

ชื่อ: นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง

ชื่อ: นางอังคนา โคตรที
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางรายเดือน ปี 2562
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ปี 2563
- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2562

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย กำหนดสมัยประชุมสภา
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวานนี้ 38 คน
เดือนนี้ 160 คน
เดือนที่ผ่านมา 825 คน
ทั้งหมด 14,030 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561